استانداردهای ابعادی پیچ

استاندارد DIN-7991
دانلود
استاندارد DIN 94-ISO
دانلود
استاندارد DIN 3570
دانلود
استاندارد-DIN 603
دانلود
استاندارد-DIN-913
دانلود
استاندارد-DIN-912
دانلود
استاندارد-DIN-6923
دانلود
استاندا-DIN-6923
دانلود
استاندارد-DIN-6921
دانلود
استاندارد-DIN-EN-14399-6
دانلود
استاندارد DIN-EN-14399-4
دانلود
استانداردDIN-EN-14399-3
دانلود
استاندارد DIN+6915
دانلود
استاندارد DIN+6915
دانلود
استانداردDIN+6914
دانلود
استاندارد DIN 125
دانلود
استانداردDIN+934
دانلود
استاندارد DIN+933
دانلود
استاندارد DIN 931-2
دانلود
استاندارد DIN 931-1
دانلود