استانداردهای مکانیکی پیچ

استاندارد ISO_898-1_2009E
دانلود
استاندارد ASTM A370-03a
دانلود
استاندارد ASTM A307
دانلود
استاندارد ASTM A36-A36M-05
دانلود
استاندارد ASTM F1554
دانلود
استاندارد ASTM A563M
دانلود
استاندارد ASTM A325
دانلود
استاندارد ASTM A240
دانلود
استانداردASTM A194 A194M
دانلود
استانداردASTM A320
دانلود
استاندارد ASTM A193-A193M
دانلود
استانداردPSA C100020
دانلود
استانداردISO_898-7-1992
دانلود
استاندارد ISO_898-5 2012
دانلود
استانداردISO_898-2 2012
دانلود