انواع پیچ های صنایع خودروسازی

کالیپر چرخ جلو و انواع کالیپر چرخ جلو ۴۰۵-۲۰۶-سمند -مزدا -نیسان

  کالیپر چرخ جلو
  انواع کالیپر چرخ جلو
۴۰۵
۲۰۶
سمند 
مزدا 
نیسان


پیچ قاب نمره 
۲۰۶
سمند
دنا 
۴۰۵


انواع پیچ چرخ 
مزدا
آریسان
Roa


انواع پیچ طبق 
تیبا 
پراید
۴۰۵
۲۰۶