درباره ما

گروه توليدي و صنعتي پيچ  اشپيل ايران ( سهامي خاص) درسال 1363با استفاده از تكنولوژي  مناسب فعاليت خودرا در زمـينه  صنعت اشـپيل آغاز نموده،عمده فعاليت شركت باتوجـه به نيـروي انساني متخصص ,  تكنولوژي توليد مكانيزه وامكانات آزمايشگاه مدرن به طرف شركتهاي بزرگ خودروسازي داخلي معطوف گرديدكه درطي زمان بسياركوتاهي توانسته جايگاه ويژه براي خود درزميـنه توليد پيچ, مهـره واشـپيل ايجاد و هـمواره آنـرا ارتقاء بخـشد.