پیچ و مهره کلاس 8.8

به پیچ و مهره خشکه معروف هستند و از آنجا که حد متوسطی از سختی و استقامت را دارند در صنایع مختلف کاربرد بسیار دارند و در واقع پرکاربرد ترین کلاس پیچ و مهره هستند. بار 80 کیلوگرم رابصورت کششی در هر میلیمتر مربع تحمل میکنند.

این کلاس از پیچ و مهره حد متوسطی از سختی و استقامت کششی را از خود نشان میدهد و در هر میلی متر مربع از سطح مقطع خود بار 80 کیلوگرم را بصورت کششی تحمل میکند. البته باید خاطر نشان کرد که محاسبه بار ترکیبی وارد به مقطع پیچ علاوه بر تقسیم کل بار به زاویه قرارگیری بار و پخش بار، توازن و یا عدم توازن بار و غیره بستگی دارد و صرفا تقسیم بار بر روی پیچ و مهره ها بیانگر بار وارده بر هر یک نیست.

پیچ های خشکه تا 80 درصد نیروی کششی قید شده بدون تغییر شکل بار تحمل میکنند. جدولی برای قطرهای پرکاربرد پیچ و مهره های شش گوش خشکه کلاس 8.8 در زیر آورده شده است.

Nبار گواه بار N بار Kg مساحت سطح مقطع پیچ mm^2 mm قطر مغزی پیچ mm قطر اسمی پیچ کلاس پیچ
7957 9947 1014 12.68 4.019 5 8.8
11158 13948 1421 17.733 4.773 6 8.8
20605 25757 2625 32.82 6.466 8 8.8
32810 41013 4180 52.26 8.16 10 8.8
47847 59809 6096 76.21 9.853 12 8.8
65697 82121 8371 104.64 11.546 14 8.8
90434 113042 11523 144.04 13.546 16 8.8
110788 138485 14116 176.46 14.993 18 8.8
141810 177262 18069 225.87 16.993 20 8.8
177785 222231 22653 283.17 18.993 22 8.8
203482 254353 25928 324.1 20.319 24 8.8
325673 407091 41497 518.72 25.706 30 8.8
476480 595600 60713 758.92 31.093 36 8.8
655841 819802 83568 1044.6 36.479 42 8.8