استانداردهای ابعادی پیچ

استاندارد-1-DIN 931                              استاندارد-DIN 125                        استاندارد-DIN-6923                   استاندارد-DIN-6923              استاندارد-DIN-6921

استانداردDIN-EN-14399-6                استانداردDIN-EN-14399-3                      استانداردDIN-7991                 استاندارد-DIN 94-ISO           استاندارد-DIN 3570

استانداردDIN 603                     استاندارد-DIN-913              استاندارد18-DIN 3570

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما